Ana Sayfa Siyaset Tatar: “Mali istikrarın devamı ve gelişim bütçesi”

Tatar: “Mali istikrarın devamı ve gelişim bütçesi”

Maliye Bakanı Ersin Tatar, tasarruf ilkeleri dikkate alınarak hazırlanan 2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı “mali istikrarın devamı ve gelişim bütçesi” olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2012 Çarşamba 23:31
Tatar: “Mali istikrarın devamı ve gelişim bütçesi”

Maliye Bakanı Ersin Tatar, tasarruf ilkeleri dikkate alınarak hazırlanan 2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı “mali istikrarın devamı ve gelişim bütçesi” olarak nitelendirdi.

2013 yılı bütçesinin, küresel krizin yarattığı tahribatı azaltacak; sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı sağlayacak; istikrarın ve refahın artırılmasını dikkate alan ve orta vadeli perspektifle hazırlanmış bir bütçe olduğunu vurgulayan Ersin Tatar, “Kamunun daha etkin olarak çalışması ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması temel hedefimizdir” dedi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmesi, Maliye Bakanı Ersin Tatar’ın sunuş konuşmasıyla başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Türkiye Cumhuriyeti (KKTC-TC) Hükümetleri arasındaki dün imzalanan ‘Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ ile 3 yıllık dönemde KKTC maliyesine katkının 3 milyar TL’ye ek olarak, 300 milyon TL artırılmakta olduğuna dikkat çeken Tatar, yapılacak reformlar sayesinde bu paranın kamu bankalarına faiz ve ana para ödemesinde kullanılabileceğini, protokolün ön gördüğü çerçevede KKTC ekonomisinin önünün açılmakta olduğunu söyledi.

“2012 yılında yüzde  2.8 büyüme olacağı tahmin edilmektedir” diyen Tatar, 2013-2015 Program döneminde büyüme rakamlarının, 2013 yılı için yüzde 3.6; 2014 yılı için yüzde 4.2 ve 2015 yılı için ise yüzde 4.6 olarak tahmin edildiğini söyledi.

Tatar, “2013-2015 Program döneminde ortalama yüzde 4.2 büyüme olacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Bütçe Yasa Tasarısında öngörülen gelirlerin yüzde 27.36’sının TC Yardım ve Kredilerinden oluşmakta olduğuna dikkat çeken Tatar, “Bu oran 2009 yılında yüzde 23,50; 2010 yılında yüzde 33,83; 2011 yılında yüzde 27.95;  2012 yılında ise yüzde  23.48 düzeyinde gerçekleşmiştir” dedi.

Tatar, gelirlerin artırılmasına bağlı olarak hedeflerin, ülkenin ihtiyacı olan projelerin hızla hayata geçirilmesi, bu bağlamda, reel sektör ile yatırımlara hız kazandırılarak, üretimi ve buna bağlı olarak istihdamın artırılması olduğunu söyledi.

MALİ İSTİKRARIN DEVAMI

Konuşmasına, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite’sinde bütçeye yönelik olarak oldukça yoğun bir performans içerisinde yapılan çalışmalar için teşekkür ederek başlayan Ersin Tatar, “KKTC 2013 mali yılı bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını dilerken, tasarruf ilkeleri dikkate alınarak hazırlanan 2013 mali yılı bütçe yasa tasarısını geçmiş yıllara oranla mali istikrarın devamı ve gelişim bütçesi olarak nitelendirerek sunumuma başlıyorum” dedi.

“Sizlerin vereceği yetki ile devletin gelirlerinin tahsilinin sağlanmasını ve giderlerinin yapılanmasını gerçekleştireceğiz” diyen Tatar, bütçe ile ekonomik istikrarın sağlanmasını esas aldıklarını ifade etti.

DÜNYADAKİ KRİZ

5 yıl önce ABD’de başlayan ve geçen süre zarfında Euro bölgesi başta olmak üzere küresel ölçekte yayılan krizin, finans sektörü için  nasıl bir önem taşıdığını gözler önüne serdiğini belirten Tatar, 2012 yılının başından bugüne kadar ABD’de 49 bankanın iflasını açıkladığını, son beş yıla bakıldığında ise bu rakamın 400’ün üzerinde olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Avrupa Birliği’nde borçları sürdürülemez hale gelen ülkelerde başlayan sıkıntının, hemen hemen tüm Euro alanına yayıldığına işaret eden Tatar, “Güney komşumuzun ise sadece iki bankasında yaşanan sermaye sıkıntısı nedeniyle yüzleşmesi gereken fatura bir yıllık GSYİH’sının yüzde 60’ını aşmış durumdadır” dedi.

Tatar şöyle konuştu:

“Kriz yaşayan gelişmiş ülkelerde enflasyon oranları son derece düşüktür. Krizin en yoğun hissedildiği Euro Bölgesi’nde ve AB’de yıllık enflasyon yüzde 2.5 civarındayken ABD’de yüzde 2’nin altındadır. Yani son küresel kriz şu önemli gerçeği ortaya koymaktadır: Fiyat istikrarının sağlanıyor oluşu krizin önüne geçememiştir. Üstelik sıfır bandına çok yakın seyreden faiz oranları da ekonomik büyümeyi sağlamaktan çok uzaktır. Beklentiler o yöndedir ki, global anlamda yüksek büyüme oranlarının görülmesi ve krizden çıkılması kısa vadede kolay kolay gerçekleşmeyecektir. Yani sadece para politikası ya da maliye politikası krizi önlemede de krizle mücadelede de yeterli olmamıştır.

Dünya ekonomisinde ve özellikle Euro bölgesinde yaşanan kriz ve durgunluğun devam ettiği bir dönemde Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz ve Güney Kıbrıs başta olmak üzere birtakım ekonomik tedbirler alınmaya devam edilmektedir.”

Tatar, Türk Lirası’nın istikrara kavuşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kredi notunun yükseltilmesinin olumlu etkileri sonucu, Tüketici Fiyatları Endeksi yılsonu tahmininin düşük olacağı beklentisini doğurduğunu da kaydetti.

KKTC EKONOMİSİ

2007 yılında düşüş trendine giren KKTC ekonomisinin, 2008 yılında ortaya çıkan ve bütün dünya ülkeleri yanında KKTC’yi de etkisi altına alan küresel ekonomik krizin de etkileri ile durgunluk sürecine girdiğini kaydeden Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşanan gelişmeler sonucunda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYİH) reel bazda 2007 yılında yüzde 2.8 büyüme, 2008 ve 2009 yıllarında ise sırasıyla yüzde -2.9 ve yüzde -5.5 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise alınan ekonomik tedbirler sonucunda KKTC ekonomisinde iyileşme süreci başlayarak GSYİH’da reel olarak yüzde 3.7 büyüme gerçekleşmiştir. 2011 yılında yüzde 3.3, 2012 yılında ise yüzde  2.8 büyüme olacağı tahmin edilmektedir.

2013-2015 Program döneminde ise büyüme rakamları, 2013 yılı için yüzde 3.6, 2014 yılı için yüzde 4.2 ve 2015 yılı için ise yüzde 4.6 olarak tahmin edilmektedir. Bu bağlamda 2013-2015 Program döneminde ortalama yüzde 4.2 büyüme olacağı tahmin edilmektedir.”

MALİ DİSİPLİN

Hükümet olarak her zaman mali disipline önem verdiklerini, çünkü sürdürülebilir yüksek büyüme için ekonomik istikrar ve güven ortamının rolünün aşikar olduğunu kaydeden Tatar, bu amaçla kamu finansmanını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya yönelik makro ekonomik hedeflere ulaşılmasını amaçlayan bir 2013 bütçesi hazırlandığını vurguladı.

Üretime yönelik bir ekonomi oluşturmak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla; Alt Yapı, Haberleşme, İçme ve Sulama Suyu Projeleri ile reformlar yapılması yönünde adımlar atıldığını, e-Devlet çalışmalarında oldukça mesafe alındığını ve daha da geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini anlatan Tatar, “e-Devlet ile Gümrük ve Vergi otomasyonuna geçiş çalışmalarının ilk basamağı kapsamında hazırlanan Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi binaları ihale edilmiş, inşaatları devam etmektedir” dedi.

Tatar bütçenin hedeflerini ve amaçlarını anlatmayı şöyle sürdürdü:

“Ekonomik program ve stratejik planda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlamasını ve mali kontrolü düzenlemek amacı ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve belediyelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu iştiraklerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamına alan ve sonuçlanmak üzere olan “Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı” tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

2000’li yıllarda bankacılık sektöründe alınan tedbirler ve gerçekleştirilen yapısal  düzenlemeler ile sektörün sağlam ve güvenilir bir yapıya ulaştığını vurgulayan Tatar, artan kamu borç stokunun sürdürülebilir bir borç yapısına dönüştürülmesi amacıyla her türlü yasal ve idari önlemler alınması yönünde başlatılan çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

ÖDENEKLER

Tatar, “İlk kez hükümetimiz döneminde borç stoğu dikkate alınarak KKTC Bütçelerinde, İhtiyat Sandığı hariç faiz ödemelerinin yapılabilmesi amacı ile 150 milyon TL ödenek öngörülmüştür” dedi.

Devlette çalışan personelle ilgili olarak, devletin bir işveren sıfatı ile ödediği Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi giderleri için öngörülen 39.4 milyon TL’den ayrı olarak, Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında, III. Ayak Devlet primleri için 140 milyon TL; yine sosyal sigortalara özel uygulamalar ile ilgili yapılan ödeme için 68.5 milyon TL ve ilk defa UBP hükümeti döneminde Sosyal Sigortaların içinde bulunduğu gelir gider dengesizliğine karşı 2012 yılı bütçesinde yer alan 62 milyon TL katkının, 2013 yılında da devamına karar verildiğine vurgu yapan Maliye Bakanı Tatar, “Bu rakam 2013 yılı bütçesinde 65 milyon TL olarak öngörülmüştür. Böylece Devlet Bütçesinden 2013 yılında Sosyal Sigortalara aktarılacak toplam ödenek 312.9 milyon TL olarak yer almıştır” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET İCRAATLARI

Bütçeye getirdiği ek mükellefiyete rağmen, KTHY çalışanlarının Sosyal Sigorta prim borçlarının ödenmesine yönelik olarak 2011 ve 2012 yılı bütçelerinde toplam 9.7 milyon TL sigortalara ödeme yapılarak çalışanların hak mağduriyetleri giderildiğini, 2012 yılında ülke genelinde bulunan 239 muhtarlığa asgari ücretin yarısı kadar aylık mali katkı yapılmasına başlandığını da anlatan Tatar, şöyle dedi:

“Yine ilk defa hükümetimiz döneminde, Turizm, Sanayi ve Tarım sektörlerinde kullanılan elektrik enerjisi sübvanseye edilerek adı geçen sektörlerin bu konuda desteklenmesi sağlanmıştır. İlk defa 2011 yılı bütçesinde 20 milyon TL ödenek ile uygulanmasına başlanan söz konusu destekleme 2012 yılında da devam etmiştir. İlgili sektörlerden Elektrik Kurumu’nca yapılan tahsilat üzerinden teşvik verilerek gerçekleştirilen destekleme ile ilgili olarak 2013 mali yılı bütçesinde 25 milyon TL ödenek öngörülmüştür. Ayrıca, yenilenebilir enerjiye teşvik olarak kullanılmak üzere 2012 mali yılında olduğu gibi 2013 mali yılı bütçesinde de gerekli ödenek öngörülmüştür. Teknolojik alt yapı geliştirilerek denetimlerde kurumlararası işbirliği artırılması ve çapraz kontrol sağlanmak suretiyle vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ayrıca kararlılıkla kayıt dışılıkla mücadele edilmesine önem verilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir.

Kamunun daha etkin olarak çalışması ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması temel hedefimizdir. Hükümete geldiğimiz günden itibaren bu hedefe ulaşma çaba ve gayreti içerisinde olduk. Bu hedefimize ulaşırken Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları büyük önem taşımaktadır.”

2012 YILI BÜTÇESİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

2012 Yılı Bütçesinin  yıl sonu gerçekleşme tahminlerine de değinen Tatar, 2012 yılsonu itibarıyla; bütçe giderlerinin 3 milyar 045.0 milyon TL, bütçe gelirlerinin 2 milyar 986.6 milyon TL ve bütçe açığının 58.4 milyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Tatar, “Diğer bir deyişle 2012 yılı bütçe öngörüsünde 304.8 milyon TL olarak öngörülen bütçe açığının yıl sonunda 58.4 milyon TL olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2012 mali yılı bütçe öngörüsüne göre yıl sonu gerçekleşme tahmininde Vergi Gelirlerinde yüzde 3.83 ve Vergi Dışı Gelirlerde ise yüzde 7.79 artış beklenmektedir” dedi.

Küresel krizin etkisine rağmen almış oldukları tedbirler ve ekonomiyi kayıt altına alma gayretlerinin gelirlerde 125.9 milyon TL’lık bir artış yarattığını vurgulayan Tatar, “Bu tahminlerimiz doğrultusunda 2012 yılı başlangıç bütçesine göre; bütçe giderleri yüzde 3,95 azalırken, bütçe gelirleri ise yüzde 4.22 oranında artmaktadır. Böylece 304.8 milyon TL olarak öngörülen 2012 yılı bütçe açığı yüzde 80.84 azalma ile 58.4 Milyon olarak ortaya çıkmaktadır. Bütçe açığı olgusunun, küresel krizin de etkisi ile çok yüksek olarak diğer ülkelerin önünde duran bir gerçek olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

2013 BÜTÇESİ

Maliye Bakanı Ersin Tatar, 2013 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile, “sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması; Kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması; Üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamın önünün açılması; Mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi; Yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması; Ekonominin  istikrarlı bir hale getirilmesi; Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasının” amaçlanmakta olduğunun da altını çizdi.

Hedefe ulaşabilmek için kamu harcamalarında verimlilik de dikkate alınarak cari nitelikli harcamalarda tasarrufa gidildiğini, israfın önlendiğini ve kaynak dağılımında etkinliğin artırılarak kamu finansman dengesinin iyileştirilmesine özen gösterildiğini kaydeden Tatar, “Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesindeki görüşmeler sırasında yapılan değişiklikler ile Bütçe Hacmi 21.7 Milyon artırılmıştır” dedi.

Tatar, buna göre; Personel Giderlerinin 1,120.6 milyon TL; Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin 53.7 milyon TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 240.4 milyon TL; Faiz Giderlerinin 150.0 milyon TL; Cari Transferlerin 1,438.1 milyon TL; Sermaye Giderlerinin 186.1 milyon TL; Sermaye Transferlerinin 58.6 milyon TL; Borç Vermenin 12.9 milyon TL ve Yedek Ödeneklerin 182.9 milyon TL olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, toplam bütçe büyüklüğü içindeki oransal payları ise şöyle açıkladı:

“Personel Giderleri yüzde 32.54; Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri yüzde 1.56; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri yüzde 6.98; Faiz Giderleri yüzde 4.36; Cari Transferler yüzde 41.76; Sermaye Giderleri yüzde 5.40; Sermaye Transferleri yüzde 1.70;  Borç Verme yüzde 0.37; Yedek Ödenekler yüzde  5.3.”

Bütçenin Finansmanına bakıldığında ise 2013 Mali Yılı Bütçe Gelirlerinin 3 milyar 153 milyon TL olarak öngörüldüğünü ifade eden Tatar, bunun 1,673.0 milyon TL’sinin Mahalli Gelirler; 485.0 milyon TL’sinin Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri; 47.3 milyon TL’sinin Diğer Fon Gelirleri; 5.7 milyon TL’sinin Döner Sermaye Gelirleri; 477.0 milyon TL’sinin Türkiye Cumhuriyeti Yardımları ve 465   milyon TL’sinin de Türkiye Cumhuriyeti Kredisi olduğunu kaydetti.

Bütçenin giderleri ile Finansmanı arasındaki 290.3 milyon TL’nin de iç kaynaklar ile karşılanacağını belirten Tatar, 150 milyon TL faiz ödemesi için Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası uyarınca yapılabilecek borçlanma oranında, geriye kalan kısmı için ise yıl içerisinde gelir artışı ve/veya tasarruf ile karşılanmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Buna göre Bütçe Yasa Tasarısında öngörülen gelirlerin yüzde 27.36’sı TC Yardım ve Kredilerinden oluşmakta olduğunu kaydeden Tatar, bu oranın 2009 yılında yüzde 23,50, 2010 yılında yüzde 33,83, 2011 yılında yüzde 27.95,  2012 yılında ise yüzde 23.48 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi.

Tatar, “Büyüme, büyümenin kompozisyonu ve deflatör tahminleri ile 2012 yılında alınan tedbirler birlikte değerlendirildiğinde gelir tahminlerimizin gerçekçi olduğu görülmektedir” dedi.

2013 YILI BÜTÇESİ VATANDAŞA NELER GETİRİYOR

Maliye Bakanı Ersin Tatar, dar gelirlileri koruma adına eşit maaş artışı verilebilmesi amacıyla yapılacak yasal düzenlemeler sonucu devletten maaş ve maaş benzeri ödeme alanlar ile 30 bin sosyal sigorta emeklileri de dahil  Temmuz 2013 ayı maaş ve benzeri ödemelere eşit miktarda artış verileceğini kaydetti.

Bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıkları, bu çerçevede ayırdıkları kaynağı yüzde 8.98 oranında artırarak 489 milyon TL’ye çıkardıklarını, bu rakamın da toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 14.20’sine tekabül ettiğini anlatan Bakan Tatar, bütçeden ikinci büyük payın çalışma ve sosyal güvenlikte olduğunu, 2013 yılında çalışma ve sosyal güvenliğe ayrılan kaynağın yüzde 12.73 oranında artarak 394.9 milyon TL’ye çıktığını ifade etti.

Tatar, “Bu rakam, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 11.47’sine tekabül etmektedir. 30 bin Sosyal Sigortalı  ile 9 bin civarında muhtaç yoksullar, malüller, malül gaziler, şehit aileleri, şehit ebeveynleri, özürlüler ve benzeri diğer ödemeler olmak üzere yapılan transferler için 373.9 milyon TL ödenek ayrılmıştır” dedi.

Bütçeden üçüncü büyük payı ise sağlığa ayırdıklarını anlatan Tatar özetle şöyle devam etti:

“2013 yılında sağlığa ayırdığımız kaynağı yüzde 11.94 oranında artırarak 222.4 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Bu rakam, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 6.46’ sına karşılık gelmektedir.

Reel sektörü güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Bu amaçla esnaf kredi faiz desteği; tarımsal kredi faiz desteği; ihracat desteği; teşvik ödemeleri ve yüksek öğretime katkı için ayırdığımız kaynağı yüzde 20 oranında artırarak 60 milyon TL’ye yükseltiyoruz. Altyapı çalışmalarına, reel sektörün kalkınma ve istikrarına yönelik giderlerin karşılanmasına, kamu kaynaklarıyla da desteklenerek rekabet gücünün artırılmasına olanak sağlamak üzere 50 milyon TL olan bütçe ödeneği 2013 mali yılı bütçesinde % 20 artırılarak 60 milyon TL’ye  yükseltilmiştir. Şöyle ki; Turizm Sektörüne 13.2 milyon TL, Yüksek Öğretim Sektörüne 13.9 milyon TL, Tarım Sektörüne 7.6 milyon TL, Sanayi ve Ticaret sektörüne 11.5 milyon TL ile Diğer Sektörlere 13.8 milyon TL olarak öngörülmüştür. 
2013 yılında reel sektör dahil, tarımsal destek ödemelerine ayrılan kaynak artırılmıştır. 2012 yılında toplam 108.5 milyon TL olan başlangıç ödeneğini 2013 yılında 117.6 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Tarıma ayrılan toplam tutarı ise yüzde 4.28 artırıyoruz. 2012 yılı ödeneği 198.4 milyon TL iken, 2013 yılında 206.9 milyon TL ödenek öngörüyoruz. 2013 yılı bütçesi kapsamındaki kurumların yatırım ödeneklerini 2012 başlangıç ödeneğine göre yaklaşık yüzde 23.39 artırarak 320.7 milyon TL’ye çıkarıyoruz. “

KAMUDA REFORMLAR

Son yıllarda kamu sektöründe, bir çok kesimi memnun etmeyen reformlar gerçekleştirmekte olduklarına da dikkat çeken Tatar, “Toplum olarak, hiçbir kesimi ayırmadan hep birlikte katlanmak zorunda olduğumuz bu sıkıntıları bir noktada acı reçete olarak değerlendirmemiz gerekiyor…Dünyada yaşanan ekonomik kriz ve ülkemize etkileri dikkate alınarak, bütçe imkanları içerisinde halen kamuda çalışan insanlarımızın ve emeklilerin enflasyon nedeniyle gelirlerinde yaşayacakları kayıpların karşılanması huzurunuza getirdiğimiz bütçede yerini almıştır” dedi. 
Ekonomik düzen içinde, özel sektörün gelişmesi ve özel yatırımların istihdam yaratıcı etkisini arttırmak için gerekli teşvik uygulamalarının sürdürüleceğini vurgulayan Tatar, Reel sektörü desteklemek amacıyla çeşitli sektörler ile küçük esnaf ve zanaatkar ile çiftçi ve hayvancılara da  bankalar aracılığı ile sıfır ve düşük faizli kredilendirme yapılmakta olduğunu da kaydetti.

VERGİLER

Tatar, Vergi yasalarında yapacakları düzenlemeler ve vatandaşın bu çalışmalara vereceği katkının da  büyük önem taşıdığını ifade etti.
Diğer yandan teknolojiyi daha yaygın olarak kullanarak ve mükelleflerin vergi ilişkilerini kolaylaştırıcı alt yapının oluşturulması çabalarının devam ettiğini belirten Tatar, Katma Değer Vergisi’nde uluslararası genel kabul görmüş, basit uygulanabilir ve vergi denetimlerini etkin kılabilecek ve dar gelir gruplarını rahatlatıcı yönde düzenlemeler yapılarak sosyal adaletin sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Tatar, Katma Değer Vergisi gelirlerindeki artışı da şöyle verdi:

“2009 yılında 358 milyon TL, 2010 yılında 409.8 milyon TL, 2011 yılında ise 469.8 milyon TL. 2012 Yılı gerçekleşme tahmini ise 554.8 milyon TL.”
Gelir ve Vergi Dairesi’nin yapmış olduğu denetimler, hesap, vergi ve mali durum incelemeleri sonucunda Dolaysız Vergiler içerisinde önemli bir yer tutan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde artış sağlandığını da belirten Tatar, “Bunun 2009 yılında 457.6 Milyon TL, 2010 yılında 482.6 Milyon TL, 2011 yılında 501.5 Milyon TL ve 2012 yılı gerçekleşme tahmini 537 Milyon TL’dir” dedi.

Tatar şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte, modern, adil ve kolay anlaşılabilir bir vergi politikası ve şeffaf, hesap verebilir, etkili bir Gelir Bütçesi Yönetimi oluşturmak adına; Ekonomide kayıt dışılığın azaltılması çabaları sürdürülecektir; Kayıt içi faaliyetler özendirilecek, denetim kapasitesi geliştirilecek, yaptırımların caydırıcılığı artırılacak ve kayıt dışılığa karşı kurumsal ve toplumsal mutabakat sağlanıp vergi bilincinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir; Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar sağlanacaktır; Vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik denetimler artırılacaktır; Etkin bir tahsilat sistemi oluşturulacaktır; Vergiye gönüllü uyumun artırılmasına ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir; Personelin eğitimine ağırlık verilerek sorgulayan, eleştiren, ve öneri    sunabilen personel yetiştirilecektir; Vergi politikamızın başarıya ulaşmasının temel araçlarından olan Gelir ve   Vergi Dairesi, daha etkin ve çağdaş bir yapıya kavuşturulacaktır; Bu amaçla, yapımına başlanan Gelir ve Vergi Dairesi merkez bina projesi inşaatı, 2013 yılında tamamlanarak, Gümrük ile Gelir ve Vergi Dairesinin ortak otomasyon projelerinin de tamamlanması ile kayıt dışılıkla mücadele çabaları yeni bir ivme kazanacaktır.”

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

"ŞEREF VE MUTLULUK GÜNÜ"

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık